گروه هنری یک لحظه کارگردانی و ساخت #فیلم #موزیک_ویدیو #تیزر_تبلیغاتی #کلیپ_تخصصی_عروس_و_داماد تصویربرداری #سینمایی #عکس_هوایی #فیلم_هوایی #عکاسی_360_درجه #عکاسی_حیوانات_خانگی #تصویربرداری_صنعتی تدوین #سینمایی #تلویزیونی #مستند #موشن_گرافیک #مونتاژ آموزش #عکاسی #فیلمبرداری #ادیت #تدوین #نرم_افزار ***خروجی تصویر با کیفیت "یک لحظه" :) ------------------------- فتحی 09117115250 محمد 09372370038 مصطفا پرداخت آنلاین پایین صفحه http://yeklahzehgroup.ir 2019-03-24T21:42:12+01:00 text/html 2019-03-21T12:27:28+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه خبر فوری میدان ساعت ساری !!! http://yeklahzehgroup.ir/post/155 <div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div><font size="4"><i><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></i></font></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/Be50L" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div>&nbsp; text/html 2019-02-17T10:15:26+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکس هوایی پارک ملل ساری (گروه هنری یک لحظه) http://yeklahzehgroup.ir/post/154 <div style="text-align: center;"><font size="4">عکاسی هوای Aerial photography</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/59/043dcc4a42fde006f18a5dea31e0cc1b/Melal-site.jpg" alt=""></div> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"></a><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font size="4"><i></i></font></a><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><div></div></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div></div></div> text/html 2019-02-09T10:32:54+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکاسی از حیوانات خانگی (گروه هنری یک لحظه) http://yeklahzehgroup.ir/post/153 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">عکاسی حیوانات خانگی (مازندران)</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/34/8f12e45b9b0393d34c03a2b6e954493f/Dog.jpg" alt=""> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="6"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-24T08:32:53+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه تایپوگرافی موزیک ویدیو محسن چاوشی http://yeklahzehgroup.ir/post/152 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">موزیک ویدیو محسن چاووشی تایپوگرافی&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style=""><i style="">اثر گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" style=""><i style=""><font color="#6633ff"><br></font></i></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/abLLo" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> &nbsp;<div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-20T11:20:05+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکس هوایی 360 درجه پارک ملل ساری http://yeklahzehgroup.ir/post/151 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b>عکس 360 درجه پارک ملل ساری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/98/51eef9b1a4e204da4dab157e82bdc5e0/Melal.jpg" alt=""></div> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-18T19:25:53+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه جلوه های ویژه سینمایی فیلم، کلیپ و تیزر http://yeklahzehgroup.ir/post/149 <div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/wl52j" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-17T18:23:18+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری پانوراما هوایی شهر آمل http://yeklahzehgroup.ir/post/148 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/95/48506cb273d0d6352bf6bc4af9521506/Amol.jpg" alt=""> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-12T11:15:24+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه پشت صحنه موزیک ویدیو ریزال محمدی http://yeklahzehgroup.ir/post/147 &nbsp; &nbsp; <iframe src="https://tamasha.com/embed/oqVNn" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459">    </iframe> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-12T11:08:23+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری از حیوانات خانگی http://yeklahzehgroup.ir/post/146 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">عکسبرداری از حیوانات خانگی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/27/b59f16ad531b3170a2fd1ea8921afcb1/IMG-6853.jpg" alt=""> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-12T06:53:05+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه ساخت آرم استیشن Arm station http://yeklahzehgroup.ir/post/145 &nbsp; &nbsp; <iframe src="https://tamasha.com/embed/y5MqZ" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459">    </iframe> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-10T16:12:09+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری اماکن تاریخی http://yeklahzehgroup.ir/post/144 <div style="text-align: center;"><b><font size="5">عکاسی از اماکن تاریخی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/20/fe95da6c5e6f9c63dba7ade2075144ad/central-Mosque-2-.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/12/9ebf396ef45974f49910e0b359440dbd/DJI-0036--.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/79/48046b0a45274af24b49a0d0ed8ef58b/Shah-baloo-zahed-(Ahoo-dasht-vilage-in-Amol-to-Chamestan)---.jpg" alt=""></div> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-10T13:23:12+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکس هوایی 360 درجه شهرداری ساری http://yeklahzehgroup.ir/post/143 <div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5">عکاسی 360 درجه مازندران</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/50/ba31b88a85884e5d6d9ed003396dfae1/G0035270-Panorama-.jpg" alt=""></div> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-09T17:41:39+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری هوایی پانوراما نوشهر (گروه هنری یک لحظه) http://yeklahzehgroup.ir/post/142 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/17/86d6b7ee18be8d2ce97dc115e17a3a84/Noshahr.jpg" alt=""> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-09T17:11:57+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه پروژه فیلم بدلکاری (سینمای عالیوود) http://yeklahzehgroup.ir/post/141 &nbsp; &nbsp; <iframe src="https://tamasha.com/embed/2ljJ7" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459">    </iframe> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-09T10:44:56+01:00 yeklahzehgroup.ir گروه یک لحظه عکسبرداری تبلیغاتی (گروه هنری یک لحظه) http://yeklahzehgroup.ir/post/140 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/31/6211d90472ce1f781629c50eb1508926/Zeytoon-Kenare-01.jpg" alt=""> <div style="text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><i><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font> گروه هنری <font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></i></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div>