گروه هنری یک لحظه کارگردانی و ساخت #فیلم #موزیک_ویدیو #تیزر_تبلیغاتی #کلیپ_تخصصی_عروس_و_داماد تصویربرداری #سینمایی #عکس_هوایی #فیلم_هوایی #عکاسی_360_درجه #عکاسی_حیوانات_خانگی #تصویربرداری_صنعتی تدوین #سینمایی #تلویزیونی #مستند #موشن_گرافیک #مونتاژ آموزش #عکاسی #فیلمبرداری #ادیت #تدوین #نرم_افزار ***خروجی تصویر با کیفیت "یک لحظه" :) ------------------------- فتحی 09117115250 محمد 09372370038 مصطفا پرداخت آنلاین پایین صفحه http://YekLahzehGroup.mihanblog.com 2020-10-20T08:20:41+01:00 text/html 2019-09-16T06:36:32+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه فیلم سینمایی جهان زیرین (کاری از گروه هنری یک لحظه) http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/178 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font size="4"><br></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff6600"><font size="4" style="">__ فیلم سینمایی جهان زیرین کارگردان سید مهدی رضویان</font><font size="5" style="">&nbsp;</font><font size="4" style="">__</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: left;"><font size="2"><b>*کاری از گروه هنری یک لحظه*</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/nmRjl" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> text/html 2019-07-20T21:52:35+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه تیزر تبلیغاتی رستوران گردان برج میلاد (کاری از گروه هنری یک لحظه) http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/177 <div style="text-align: center;"><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><font size="4"><br></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><b style=""><font size="4">__ </font><font size="5">تیزر تبلیغاتی رستوران گردان برج میلاد </font><font size="4">__</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: left;"><font size="2"><b>*همکاری گروه یک لحظه و رستوران گردان برج میلاد*</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/dbWNR" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> text/html 2019-07-11T07:31:29+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه تیزر تبلیغاتی زر ماکارون (گروه هنری یک لحظه) http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: center;"><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><font size="4"><br></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3333ff"><b style="">__ تیزر تبلیغاتی زر ماکارون __</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: left;"><font size="2"><b>*همکاری گروه یک لحظه و زر ماکارون*</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/eB84w" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> text/html 2019-07-10T22:49:07+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه عکس هوایی زیراب سوادکوه (گروه هنری یک لحظه) http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/173 <div style="text-align: center;"><b><font color="#33cc00" size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#33cc00" size="4">عکس هوایی <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">زیراب </span>سوادکوه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#33cc00" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/43/761671787d2c3e79f97255c276ba4794/Zirab---Savadkooh-2000px.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/82/d890a746f2f2a883809865c79545eec1/Zirab---Savadkooh-700px.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/43/761671787d2c3e79f97255c276ba4794/Zirab---Savadkooh-2000px.jpg" target="" title="">برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</a></div> text/html 2019-06-25T07:44:12+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه آرم استیشن لنزک (گروه هنری یک لحظه) http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/171 <div style="text-align: center;"><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><font size="4"><br></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33ccff"><b style="">__ آرم استیشن لنزک __</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: left;"><font size="2"><b>*آرزوی پیروزی برای لنزکی ها و سایت بسیار خوبشون*</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: left;"><b><font color="#33ccff">www.lenzak.com</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/77B8L" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> text/html 2019-06-19T11:37:59+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه پروژه عکسبرداری هوایی شهرک های صنعتی مازندران http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/168 <div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">عکس هوایی شهرک صنعتی آمل در یک نگاه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/43/805ef72c9797354db5f98c06fff636dd/Shahrak-sanati-amol-site-2000px.jpg" target="" title=""><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/95/8ae50eff2adaa5d58667dbd79638ab65/Shahrak-sanati-amol-site-700px.jpg" alt=""></div><div><font size="2" color="#cc9933"><b>برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</b></font></div></a></div> text/html 2019-06-11T20:00:34+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه سینماگراف تبلیغاتی زر ماکارون http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/167 <div style="text-align: center;"><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><font size="4"><br></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#00cccc"><b style="">__ سینماگراف تبلیغاتی زر ماکارون __</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/APDda" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> text/html 2019-06-10T15:27:55+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه عکس هوایی فریدون کنار - مازندران http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/165 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00"><b>عکس هوایی فریدون کنار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/25/6670f7163cd53bf768d6d1a7ff351f39/Aerail---Fereydun-kenar-2000px.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/50/c2a5e705c3f8ca9a0fecee96b887dbac/Aerail---Fereydun-kenar-700px.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/25/6670f7163cd53bf768d6d1a7ff351f39/Aerail---Fereydun-kenar-2000px.jpg" target="" title=""><b>برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</b></a></div> text/html 2019-06-07T16:11:25+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه گروه تصویربرداری هوایی مازندران http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ff6600">گروه تخصصی تصویربرداری هوایی مازندران</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#ff6600"><br></font></b></div><a href="https://www.uplooder.net/img/image/5/83f19c27cdd3b4df592f842d2af0035a/Aerial-photography----2000.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/11/dd6040547ba633e502d839215bc7ae53/Aerial-photography---700.jpg" alt=""></a> text/html 2019-06-03T07:11:57+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه تیزر تبلیغاتی برج میلاد (ویدیو عکس 360 درجه) http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/163 <div id="63246832778"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Qqg4l?data[rnddiv]=63246832778&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-05-20T19:35:21+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه آموزش تدوین فیلم - آموزش مونتاژ کلیپ http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/162 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#3366ff"><b>آموزش تدوین فیلم و کلیپ در مازندران</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div><a href="https://www.uplooder.net/img/image/18/dd8388dd6dec0202dbf06800b943f596/Editing-tutorial.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/91/d4fa7f5d5d073e6a6f68dc979bbc37fb/Editing--WEB.jpg" alt=""></a></div><div><br><div style="text-align: center;"><a href="http://t.me/joinchat/BeptDTuryAOsOMPOBY_pSw" target="_blank" title=""><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/99/ea7cf5732688887045d7414a37a38698/Telegram-Messenger.jpg" alt=""></div><div><b><font color="#33ccff">نخستین گروه تدوین و جلوه های ویژه در تلگرام</font></b></div></a></div></div> text/html 2019-05-14T10:00:34+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه عکس هوایی بابلسر - مازندران http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/161 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b>عکس هوایی بابلسر - مازندران</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/23/dcc1814ece517c72bdd62e23edad09ea/Babolsar-Aerial---B.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/75/4b3bd9b9060327aa6d767f2685de8b3b/Babolsar-Aerial--.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#009900">برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</font></b></div> text/html 2019-05-13T07:04:39+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه نخستین گروه تصویربرداری هوایی در مازندران http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/160 <div style="text-align: center;"><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><font size="4"><br></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#00cccc"><b style="">__ نخستین گروه تصویربرداری هوایی در مازندران __</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/20844" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div> text/html 2019-05-11T10:18:28+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه عکس هوایی نوشهر مازندران http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a><br><br><br></font></i></div></div></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5" color="#cc6600">عکسبرداری هوایی نوشهر - مازندران</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.uplooder.net/img/image/39/712252aec6f21ac4ed62be377c46fcd2/Noshahr--B.jpg" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.uplooder.net/img/image/26/09c8f49b85a13b6d220a3b681fc3fbc5/Noshahr--.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#009900">برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید</font></b></div> text/html 2019-05-02T07:41:32+01:00 YekLahzehGroup.mihanblog.com گروه یک لحظه تیزر تبلیغاتی فست فود http://YekLahzehGroup.mihanblog.com/post/157 <div style="text-align: center;"><div><div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/927_instagram-logo-png-transparent-background-download.jpg" alt=""></a></div><div><div style="display: inline !important;"><i><font size="2"><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><font color="#cc0000">اینستاگرام</font>&nbsp;گروه هنری&nbsp;<font color="#6633ff">یک لحظه</font></a></font></i></div></div></div><div><div style="display: inline !important;"><i><br></i></div></div><div><font size="4"><br></font></div><a href="https://www.instagram.com/yeklahzehgroup/" target="" title="اینستاگرام گروه هنری یک لحظه"><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#993399"><b>__ تیزرتبلیغاتی فست فود __</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<iframe src="https://tamasha.com/embed/yONNg" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="640" height="360" __idm_frm__="459"></iframe></div>